Bulgária - Történelem, Kultúra

Történelem

Bulgária földjén már az őskorban is élt ember, majd i.e. 1000 körül telepedtek le az indogermán trákok. A trák nép laza törzsi szövetségben élt, két jelentősebb törzse az odrisz és a besszusz volt. A trákok “kék szemű, göndör szakállú”, jellegzetesen indogermán emberek voltak. Jól értettek a henyéléshez, nem vetették meg a bort. A tisztasággal hadilábon álltak, a trák dardán törzsről maradt fenn, hogy életében háromszor mosakodott: először amikor megszületett, másodszor amikor megházasodott, és harmadszor amikor meghalt. Az i.e. 6. századdal vége szakadt az elszigeteltségüknek, mert a görög városállamokból kirajzó telepesek a partvidéket gyarmattá alakítják át. I.e. 6. századtól római provinciává válik az ország, majd végül 395-tel a Keleti Császárság, Bizánc uralma alá kerül. A 6. század folyamán békés szláv telepesek kezdik művelni a földet. 679-ben a bolgár - egy harcias törzs -kel át a Dunán, és Aszparuh kán vezetésével megalapítja az Első Bolgár Birodalmat. Egész Bizáncig terjesztette ki hatalmát, a bolgárok beolvadtak a szlávok népcsoportjába, átvéve nyelvüket és életmódjukat. A nevében már szláv Borisz kán alatt veszik fel a bolgárok a kereszténységet (Borisz cárt annyira megrémítette a poklot ábrázoló freskó - melyet egy bizánci szerzetes festett a palota falaira, hogy elfogadta az ortodox kereszténységet), mivel az új hitet bizánci szláv papok hirdetik, a szláv egyházi nyelv hatására a bolgár és a szláv elem egybeolvadása ekkor vesz nagy mértéket. Mindebben óriási jelentősége van a két szaloniki hittérítőnek, Cyrill (Konstantin) és Method–nak. Nemesi görög családban születtek, és hogy a keresztény vallást a szlávokkal jobban megismertessék, 855 körül kialakították a szláv írást, és ó szláv nyelvre fordították az evangéliumot. A szlávok apostola, Cyrill nevét viseli ez az írás, mert tőle származik a vele leírt bibliafordítás, Cyrill maga azonban más írást talált ki, a görög minuskulára alapított glagolitát.

861-ben megkeresztelte Borisz cárt. Simeon (893-927) alatt éri el Bulgária a fénykorát. A már Bizáncot fenyegető bolgár veszélyt érezve a császár az Etelközben letelepült magyarokat a bolgárok megtámadására biztatta. A magyaroknak sikerül is megfékezni Simeon bizánci hadműveleteit. Simeon halálával hanyatlásnak indul a bolgár birodalom, és II. Basziliosznak sikerül fokozatosan a fennhatósága alá vonni a területet, így Bulgária 1018-ban bizánci uralom alá kerül.

 

/II. Basziliosz-t “Bolgárölőnek” nevezték, mert 1014-ben foglyul ejtett 15000 bolgárt és megvakíttatta őket. Csupán minden ötvenedik harcos fél szemét hagyta meg, hogy legyen, aki a megvakítottakat a hazájukba visszavezeti. Oly szörnyű látványt nyújtott a megvakítottan visszatért sereg, hogy a cár szörnyet halt.

 

1185-ben Tirnovóban kirobbant Aszen és Petar bojárok felkelése, mert Angelosz Izsák bizánci császár III.Béla király lányát, Margitot véve feleségül rendkívüli adót mért ki a bojárokra. A sikeres felkelés után létrejött a Második Bolgár Birodalom. Az új birodalom ismét elfoglalja Albániát, Macedóniát és Trákiát, de a következő évszázadokban a tatárok, majd a törökök rombolják, s megkezdődik az öt évszázadig tartó török uralom!

A 19. században a bolgárok egyre jobban szervezkednek a török ellen, és a szerbek által elnyert szabadságról ábrándoznak. Koprivsticánál 1876 áprilisában felkelés robbant ki, amit a törökök kegyetlenül visszavertek. Plovdivnál 15000 bolgárt mészároltak le és 58 falut leromboltak. A hagyomány szerint Pazardzsik városa úgy menekült meg, hogy egy merész írnok megváltoztatta a parancs szórendjét “Égessétek el a várost, és ne kegyelmezzetek!” helyett – “Ne égessétek el a várost és kegyelmezzetek”–et írt.

Az 1877-78-as orosz- török háború meghozza a bolgár nép szabadságát. 1878. március 3-án megkötik a san stefanói békét. Ennek rendelkezései szerint Bulgária teljes nagyságában él, s így 170 000 négyzetkilométerrel a leghatalmasabb Balkáni országgá vált. A berlini egyezmény 1878. július 13-án aláírt szerződése értelmében azonban Bulgária 64000 négyzetkilométerre zsugorodott. Az országra nehéz idők jártak. Elvesztette Macedóniát és kényszerűségből belépett a központi hatalmak oldalán az első világháborúba, - az országon belüli ellenállás dacára. A háborús évek nehéz idők voltak. Rengeteg macedón menekült ide. A gazdasági krízisek is éreztették negatív hatásukat. Az 1923-as mészárlásnál több ezer agrár és kommunista agitátort megöltek. A második világháború kirobbanásakor Bulgária Németországhoz csatlakozott. A Hazafias Front egyre inkább szembehelyezkedett a kormánnyal, és végül sikerült megnyernie a Monarchia megbuktatásához szükséges többség támogatását, s így Bulgária Oroszország mellett és Németország ellen fejezte be a háborút. Az 1954-1989-ig Todor Zsivkov vezette ország egy – különösen mezőgazdaságilag - virágzó országgá vált. A kormány élén 1971 és 1981 között Sztanko Todorov állt, akit Grisa Filipov, majd 86-tól Georgij Atanaszov követett. 1989-ben a török kisebbséget sújtó hátrányos rendelkezések hatására kb. 300 ezer török nemzetiségű polgár hagyta el az országot, ami súlyosan rontotta az ország nemzetközi megítélését. 1989-ben a szocializmus összeomlásával az átmenet nehéznek és lassúnak bizonyult. A gyors infláció, a magas munkanélküliség, a szociális háló hiánya és a bűnözés erősödése csalódást idézett elő. Sorra alakultak meg az ellenzéki pártok, ekkor kezdődtek a kerekasztal-tárgyalások. 1990. júniusára tűzték ki az első többpárti szabad választásokat, és az ország élére Zseljo Zselev államfő került, akit Petar Stoyanov és Georgi Parvanov követett. A miniszterelnöki széket Andrej Lukanov, Dimitar Popov, Filip Dimitrov, Ljuben Berov, Z.Videnov, és Ivan Kosztov foglalata el. 2001. óta Simeon von Saxen-Coburg-Gotha - III. Boris cár fia- Bulgária miniszterelnöke.

 

 

Államszerkezet

Államformája köztársaság. A legújabb alkotmányt a rendszerváltást követően 1991-ben fogadták el, ami többpártrendszert, szabad választásokat biztosít. Bulgária törvényhozása 240 tagú, négy évre közvetlenül választják. A pártoknak a szavazatok 4%-át kell megszerezniük a parlamentbe kerüléshez. Az állam élén a köztársasági elnök áll, akit öt évre választanak, legfeljebb kétszer. ő egyben a hadsereg főparancsnoka is. ő nevezi ki a miniszterelnököt, írja ki a választásokat, valamint ellenjegyzi a parlament által elfogadott törvényeket. A végrehajtó hatalom élén a kormány áll. A miniszterelnököt valamint a kormány tagjait, a legtöbb szavazatot kapott parlamenti párt jelöli.

Néprajz, népszokások

A bolgár népszokások a tavasz kezdetéhez kötődnek.

 

Február 14.: Trifon zarezan

A szőlőtőkék tavaszi metszésének a kezdetét jelenti ez az ünnep. A kimetszés után a szőlőtőkét bepermetezik borral, ezzel biztosítsák az egészséges és bő termést.

 

Március 1.: Baba Marta ünnepe

A tavasz kezdetének ünnepe. Ekkor mindenki megajándékozza a szeretteit, családtagjait, barátait a Martenicával. A fehér és vörös gyapjúfonalból font, szőtt, sodort Martenica a hiedelem szerint reménységet, egészséget és szerencsét hoz. ”Cestito baba Marta! Da si ziva I zdrava!“- kívánsággal adják át egymásnak az emberek, ami annyit jelent, hogy „Minden jót kívánok, Márta Anyó! Légy boldog és egészséges!” Kézre, csuklóra kötve, avagy a ruhára, kabátra feltűzve addig kell viselni, ameddig a tavasz első hírnökét - a fecskét vagy a gólyát, esetleg egy kizöldellő fát - meg nem lát az ember. Ekkor a martenicát fel kell kötözni a legközelebb eső gyümölcsfára.

 

Kukeri: a Húsvét időpontjával változó ünnep

Ez az álarcos ünnepség kicsit hasonló a mi Busójárásunkhoz. A nagyböjt előtti vasárnapon a Gonoszt távoltartó ünnep. A férfiak hatalmas és csodálatos tollakkal díszített maszkokat viselnek, melyek állatokat imitálnak. A derékszíjaikra kolompokat, harangokat kötnek, így tánc közben óriási zajt csapnak, ezzel űzik el a gonosz szellemeket és a telet.

 

Május 21.: Nestinarski (parázs) tánc

Szent Konstantin és Elena napján, főleg a déli, Sztrandzsa-hegyi falvakban ünneplik. Ez a tánc a régi pogány szokások és az ortodox vallási hagyomány elegyeként jött létre. A nestinarok mezítláb táncolnak a parázson, anélkül, hogy a talpuk megégne! A falu népe nagy tüzet rak a főtéren. Amikor a tűz már leégett, a parázs izzik, ezt egy keresztet formálva rakják szét, majd egy kört rajzolnak az izzó parázsból. Ekkor dobszó mellett fehér ruhába öltözött férfiak (nestinarstvo) és nők (nestinarka) besétálnak a még izzó parázsba. Kezükben szentképeket vagy ikonokat tartanak, és mezítláb táncolnak a parázson! Hagyomány, hogy fiatal asszonyokat vagy gyermekeket átvisznek a parázson, hogy egészségesek legyenek! A parázstánc titkát féltve őrzik a Sztrandzsa-hegy lakói, a rejtély megfejthetetlen, pedig előfordult már hogy egy-két turista is megpróbálta a parázstáncot, és nem sérült meg!

 

Vallások

A bolgárok többsége görögkeleti vallású. A görögkeleti vallás 1054-ben vált el a katolikustól. A keleti egyház neve ortodox. A bolgár egyház 1908-ban vált önálló egyházzá. A lakosság 83,8%-a bolgár ortodox vallású. A templomaik jellegzetes építészei formát képviselnek, a templombelsőben különleges az ikonosztáz (Ikon fal). Az egyházi személyek öltözete többnyire sötét csuha, szakállt viselnek.

 

Mentalitás

A bolgárok nyíltak, barátságosak. Gyakran az utcán, megállókban séta közben is szóba elegyednek idegenekkel is. Szívesen és gyakran találkoznak barátaikkal, épp ezért a kávéházak, éttermek a nap minden szakában zsúfolásig teltek.

Hamar meginvitálják a kedves vendéget a lakásukba. Illik egy pár szál virágot vinni a háziasszonynak, és elmaradhatatlan a csokoládé ajándékozása. Bolgár családnál elképzelhetetlen, hogy a bármikor betérő vendéget ne kínálják édességgel. A vendégségbe érkezőnek az ajtóban nemcsak illik, de le kell húzni a cipőjét. Cipővel a lakásba belépni a bolgároknál neveletlenségnek számít. A vacsora 3-4 órán át is eltart a családnál és a vendéglőben egyaránt. A legnagyobb megtiszteltetés, ha a vendéget bárányvacsorával várják, és az asztalfőn ülő vendéget illeti a bárány feje – és a szeme.

 

 

 


Útikönyv

Összegyűjtöttük neked az idei egzotikus szezon slágereinek számító célpontok legszebb látnivalóit, a top tízes strandokat, a legkényelmesebb szállodákat és egyéb hasznos információkat. Az adott ország történelmét, kultúráját és idegenforgalmi információit tartalmazó oldalakat egy online könyvbe rendezheted, amit kinyomtatva akár el is vihetsz magaddal az utazásra. Rovatunk folyamatosan bővül, jelenleg Egyiptom, Tunézia, Kenya, a Maldív-szigetek, Mexikó, Thaiföld és Dominika érhető el a szolgáltatásból.
tovább

Kiemelt témák

Hasonló hírek

Különlegességek nyomában: A legjobb egyedi kaszinók

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE ...

Tovább

Tanácsok a télen autóval utazóknak

Téligumi

Ha tél, akkor indul a síszezon, és persze a hegyvidéki bungalók, szállodák forgalma is megsokszorozódik. Nagyon sokan vágnak neki a hideg időben is, hogy kiélvezhessék a téli pihenést és aktív kikapcsolódást. Ám mielőtt nekivágnánk egy ilyen kalandnak, mindenképp készüljünk fel alaposan. Ne csak a szállást foglaljuk le, hanem az autónkat is készítsük fel az utazásra.

Télen autóval

Szexturizmus

Szexturizmus

A turizmust és szexet összekapcsoló képzeteinkben általában egy olyan férfi bukkan föl, aki azzal a céllal utazik a fejlődő országok valamelyikébe, hogy ott prostituáltakkal szexuális kapcsolatot létesítsen.

Szexturizmus

Mediterrán utazás veszélyei

Mediterrán utazás veszélyei

Ha amellett döntöttél, hogy idén nyáron a Földközi-tenger habjaiban merülsz el, akkor jól választottál. A viszonylag közelinek számító mediterrán országok sok kalandot, tartalmas vakációt ígérnek. Mediterrán rovatunk célja, hogy hasznos utazási és egészségügyi tippeket nyújtson a körültekintő utazóknak.

Mediterrán utazás veszélyei

Utazás kedvencekkel

Utazás kedvencekkel

A legtöbb lelkes állattartó még a nyaralást is a kedvencével tervezi. Ilyenkor számos, az állat szempontjából fontos körülményt kell figyelembe venni, mint például a megfelelő szállítási körülmények biztosítása, vagy az állatbarát szállás felkutatása.

Utazás kedvencekkel

Utazás gyerekekkel

Utazás gyerekekkel

Egy utazás megszervezése mindig nagy körültekintést igényel. A kisgyerekkel utazó családoknak ráadásul kiemelt figyelmet kell arra szánni, hogy feltérképezzék a legbiztonságosabb, gyerekbarát üdülőhelyeket.

Utazás gyerekekkel

Országajánló

Tanzánia

Az egyik legnagyobb vadon Afrikában. Hatalmas terület, dimbes-dombos füves területtel, mely szinte eggyé válik a horizonttal.
Tanzánia elsősorban gazdag állatvilágával és hófehér homokos zanzibári szigetével vonzza az utazókat. Az utazók többsége szafari+üdülés kombinációt foglal, amely azt jelenti, hogy az afrikai kontinens belsejében található tanzán nemzeti parkokba ugyanúgy ellátogatnak, mint a maláriás moszkitókkal teli Zanzibár szigetére. Az ország higiénés viszonyai Kenyához hasonlóak, azaz az ivóvíz és csatorna ellátás nem megfelelő. A... Tanzánia